Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Overeenkomst; orderformulieren voor diensten (Services Order Forms)
Deze overeenkomst, inclusief eventuele bijlagen (gezamenlijk de "Overeenkomst"), geldt tussen de onderneming ("Klant") zoals uiteengezet in de bijgevoegde verkooporder of online order (de “Verkooporder”) en Monster Belgium N.V. ("Monster"). De diensten (de "Diensten") welke worden verstrekt, staan vermeld in de bijgevoegde Verkooporder en zijn onderhevig aan deze Overeenkomst. De sites waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst (de "Sites”) worden gedefinieerd als enige websites die onder het beheer vallen van Monster of eraan gelieerde ondernemingen, of dit nu gedeeltelijk of anderszins is.

2. Termijn en beëindiging
De termijn van deze Overeenkomst (de "Termijn") begint op de begindatum van de overeenkomst zoals vermeld in de Verkooporder (de "Begindatum"), en loopt (tenzij anders vermeld in de Verkooporder) af op wat als eerste komt, (i) de periode van een jaar na de begindatum of (ii) het einde van de laatste periode van het/de product(en) dat/die worden gekocht door Klant en mag, tenzij hieronder anders is bepaald, niet worden beëindigd door Klant of Monster. Diensten die zijn begonnen vóór het einde van de Termijn, blijven verstrekt worden onder de voorwaarden van deze Overeenkomst voor de rest van de van toepassing zijnde periode. Monster kan deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving indien: (a) Klant enige procedure instelt of toestemming hiertoe verleent op grond van een eventueel faillissement of insolventiewetgeving of een opdracht ten behoeve van schuldeisers verleent, of hiertoe de benoeming van een uitvoerder, curator, bewindvoerder of soortgelijke functionaris aanvraagt of hiermee instemt voor alle of voor een aanzienlijk deel van zijn eigendom; of enige uitvoerder, curator, of soortgelijke functionaris wordt aangesteld; of enige procedure op grond van een insolventie- of faillissementswetgeving jegens de Klant wordt ingesteld voor alle of een aanzienlijk deel van zijn onroerend goed, of (b) Monster enige andere overeenkomst met de klant beëindigt na schending door Klant van die overeenkomst. Bij elk van deze gebeurtenissen heeft Monster het recht om alle hieronder verschuldigde bedragen versneld te innen, evenals alle opgelopen juridische en andere onkosten. Elke partij kan deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de andere partij een wezenlijke inbreuk op deze overeenkomst pleegt en deze inbreuk niet binnen 10 dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving herstelt. De voorwaarden van de Artikelen 2, 3, 4, 8, 9 en 10 blijven ook na afloop of beëindiging van deze overeenkomst van toepassing.

3. Betaling
Tenzij anders vermeld in de Verkooporder of op de factuur, zijn facturen 30 dagen na de datum van de factuur invorderbaar. Monster kan rente in rekening brengen tegen het van toepassing zijnde wettelijke tarief over bedragen die niet op de vervaldag worden betaald. Als Klant verplicht is om ingevolge deze overeenkomst een bedrag vooraf te betalen, zal het vooraf betaalde bedrag worden toegewezen aan de overeenkomstige bedragen die verschuldigd zijn aan het einde van de Overeenkomst. Voor de resterende bedragen die verschuldigd zijn ingevolge de Overeenkomst, wordt Klant op maandelijkse basis gefactureerd vanaf de aanvang van de termijn totdat het bedrag is gefactureerd. Monster mag naar eigen goeddunken Klant factureren door middel van een elektronische factuur die per e-mail wordt verzonden naar Klant. Bedragen voor diensten zijn exclusief BTW. Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle andere huidige of toekomstige verkoop-, verbruiks-, accijns- of andere vergelijkbare belastingen die van toepassing zijn op de Diensten. Indien enige factuur onbetaald blijft na de betalingstermijnen zoals bepaald in dit artikel, de Verkooporder of de factuur, kan Monster krachtens deze Overeenkomst enig bedrag dat nog niet is gefactureerd voor betaling, versnellen. Voor het geval dat Klant teveel betaalt op een factuur, moet Klant binnen zes maanden na het teveelbetaalde om terugbetaling verzoeken, en een creditnota voor een dergelijke teveelbetaling is tot slechts zes maanden na uitgifte geldig. Betaalde vergoedingen voor diensten worden niet terugbetaald, tenzij na beëindiging vanwege materiële schending door Monster, in welk geval Monster de vooraf betaalde bedragen restitueert voor niet geleverde diensten op de datum van deze beëindiging. Monster kan aan een derde partij het recht overdragen om de betaling te incasseren en te ontvangen. Monster kan in de loop der tijd de kredietwaardigheid van Klant controleren. Monster behoudt zich het recht voor om Klant enig krediet te verlenen en betaling vooraf te verlangen van Klant voordat enige Diensten worden geleverd. Monster kan het bedrag dat door Monster van Klant wordt ontvangen, verrekenen met elk bedrag dat verschuldigd is op grond van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst met Klant. Klant gaat ermee akkoord om elke factuur volledig te betalen, zonder aftrek van kosten. Diensten ingekocht op grond van de overeenkomst mogen alleen worden gebruikt door leden van de groep bedrijven van Klant met voorafgaande toestemming van Monster. Klant blijft aansprakelijk voor de betaling voor alle diensten die worden ingekocht op grond van deze Overeenkomst als een bedrijf uit zijn groep bedrijven gebruik maakt van diensten in het kader van deze Overeenkomst. Als Klant een bureau is ten behoeve van een opdrachtgever, is Klant aansprakelijk voor de betaling van alle hieronder verschuldigde bedragen, ongeacht of deze de betaling van zijn opdrachtgever ontvangt. Als Klant een nieuwe klant is die betaalt via automatisch incasso, moet een volmacht worden ingevuld die afzonderlijk naar Klant wordt gestuurd (met bankrekeningnummer Klant, sorteercode, naam bank en naam rekeninghouder). Als de Klant in de afgelopen 12 maanden Monster heeft betaald via automatisch incasso, blijft Monster dezelfde vastgelegde bankgegevens gebruiken, totdat Klant anders aangeeft. Klant moet de rekeninghouder voor het automatische incasso zijn. Klant garandeert dat hij de eigenaar van de rekening is die wordt gebruikt voor het automatisch incasso en dat de ondertekenaars van de opdracht tot automatische incasso ook hiertoe zijn gemachtigd. Klant machtigt zijn bank om Monster en zijn onderaannemers en agenten details over zijn bankrekening te verstrekken, voor zover dat noodzakelijk is in verband met deze Overeenkomst en Monster op de hoogte te stellen indien op enig moment de toestemming tot automatische incasso wordt beëindigd. Als een automatisch incasso niet lukt, moet Klant onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om de kosten op een andere manier te betalen in aanvulling op eventuele kosten die door Monster in verband met het mislukte incasso zijn gemaakt.

4. Vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en extra diensten.
(a) Elke partij houdt de specifieke voorwaarden van deze overeenkomst vertrouwelijk en openbaart ze niet aan een derde partij (andere dan zijn professionele adviseurs en/of aangesloten bedrijven op een vertrouwelijke basis) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, behalve zoals vereist door de wet.
(b) Monster verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming die momenteel van kracht is, en verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat is te vinden op http://mijn.monster.be/privacy/default.aspx. Om de integriteit van zijn Sites te handhaven, behoudt Monster zich het recht voor om enige toezichthoudende of handhavende instanties contactgegevens te doen toekomen wanneer daarom wordt gevraagd. Monster kan eveneens contactgegevens doorsturen wanneer er zich een klacht voordoet met betrekking tot het gebruik door Klant van de Site en wanneer dat gebruik wordt geacht in strijd te zijn met deze Overeenkomst.
(C) Klant stemt ermee in dat Monster Klant e-mails kan sturen met informatie over verbeteringen van de Diensten, belangrijke nieuwe functies en ander reclame-uitingen (met inbegrip van onderzoeksenquêtes) totdat Klant in schriftelijke vorm deze toestemming beëindigt. Monster en Klant verbinden zich ertoe om passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen te nemen voor de beveiliging van persoonsgegevens die in de context van deze Overeenkomst worden verwerkt.

5. Eigendom.
Tenzij anders bepaald in de Algemene Productvoorwaarden, zoals tussen Monster en Klant, zijn en blijven alle vacatures, advertenties en/of video's die door Klant voor plaatsing op enige Site worden aangeleverd en alle intellectuele en andere eigendomsrechten te allen tijde eigendom van Klant. Klant verleent Monster en zijn aangesloten bedrijven een onherroepelijke, royaltyvrije, eeuwigdurende, volledig betaalde, niet-exclusieve en wereldwijde licentie voor het gebruiken, kopiëren, reproduceren, publiceren, uitvoeren, weergeven en distribueren van deze door Klant (geheel of gedeeltelijk) aangeleverde vacatures, advertenties en/of video's. Klant verleent Monster ook een niet-uitsluitende, royaltyvrije, niet-overdraagbare beperkte toestemming om merken, logos en ander intellectueel eigendom van Klant weer te geven, te kopiëren en te publiceren op voorwaarde dat Monster deze alleen gebruikt om aan zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te voldoen, Monster behoudt alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in:
(i) alle merkgebonden technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van de Sites en
(ii) de inhoud (met uitzondering van de Klantinhoud zoals hierboven beschreven) op of een deel van de Sites en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande.

6. Voorwaarden voor gebruik.
(A) Indien Klant een personeels- of wervingsbureau is, mag materiaal of reclame alleen worden geplaatst onder het eigen logo of de merken van Klant. Als Klant een reclamebureau is, mag materiaal of reclame alleen worden geplaatst onder het logo of merken van de opdrachtgever of eindgebruiker van Klant, zoals aangegeven in de Verkooporder. In elk ander geval zal Klant alle diensten die hieronder wordt geleverd, uitsluitend gebruiken voor zijn eigen interne zakelijke doeleinden en enige Dienst niet aan derden verkopen of overdragen, en hij mag geen materiaal of reclame plaatsen onder enige logo's en/of merken behalve zijn eigen.
(B) Klant erkent dat hij moet voldoen aan de Gebruiksvoorwaarden van elke Site die Klant benadert. De Gebruiksvoorwaarden van elke Website zijn beschikbaar vanaf de startpagina van de betreffende Site door middel van de link "Gebruiksvoorwaarden (Terms of Use). Voor zover er een inconsistentie bestaat tussen de gebruiksvoorwaarden van een Site die is benaderd zoals beschreven in deze paragraaf, en de voorwaarden van onderhavige Overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van deze Overeenkomst.
(C) Monster behoudt zich het recht voor om de Diensten door Monster aan Klant aangeboden en/of alle wachtwoorden en andere toegangscodes op te schorten als Monster goede gronden heeft te vermoeden dat de Klant in strijd handelt met enige bepaling in deze Overeenkomst of enige overeenkomst met Klant of enige Gebruiksvoorwaarden.

7. Beperkte garantie.
Monster garandeert dat het Diensten op een professionele manier uit zal voeren in overeenstemming met de geldende standaarden in de bedrijfstak. Met uitzondering van het voorgaande, geeft Monster geen garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen-inbreuk met betrekking tot de Diensten of de Sites, of de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers, prestaties of het resultaat van gebruik van de Diensten of de Sites.


8. Vrijwaring.
Elke partij (elk, in die hoedanigheid, de "Vrijwarende Partij") vrijwaart de wederpartij, zijn aangesloten bedrijven en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten (elk, in die hoedanigheid, een "Gevrijwaarde Partij" en gezamenlijk de "Gevrijwaarde Partijen), tegen eventuele claims door derden, acties of eisen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige vergoedingen, die ontstaan of voortvloeien uit:
(a) inbreuk of vermeende inbreuk op een octrooi, auteursrecht, handelsgeheim of andere eigendomsrecht van een derde partij, voortvloeiend uit of verband houdend met (i) in het geval van Monster, de levering van de Diensten en (ii) in het geval van Klant, de levering van alle materiaal naar enige site door of namens Klant,
(b) in het geval van Monster, grove schuld of opzettelijke wangedrag voortvloeiend uit of in verband staand met de levering van de Diensten, en
(c) in het geval van Klant, grove onachtzaamheid, opzettelijk wangedrag of laster voortvloeiend uit van of gerelateerd aan het gebruik van de Diensten. De verplichtingen van Vrijwarende partij hieronder zijn alleen van toepassing indien de Gevrijwaarde partij de Vrijwarende partij direct in kennis stelt betreffende een dergelijke claim, actie of eis.

9. Beperking van aansprakelijkheid.
Niets in deze voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van beide partijen voor zover dat bij wet verboden is. Behalve de verplichtingen van een Vrijwarende partij uit hoofde van artikel 8, en zonder op enigerlei wijze de betalingsverplichtingen van Klant te beperken op grond van deze Overeenkomst, (a) zal geen enkele partij aansprakelijk zijn jegens enige andere partij (noch enige persoon die rechten claimt die zijn afgeleid van de rechten van de andere partij) voor wat betreft incidentele schade, indirecte schade, gevolgschade, bijzondere of morele schade, van welke aard ook - met inbegrip van gederfde inkomsten of winst, verlies van zaken of verlies van gegevens - die voortvloeien uit of in verband staan met deze Overeenkomst of de diensten in het kader hiervan geleverd. ongeacht of de aansprakelijke partij, of beweerde aansprakelijke partij op de hoogte was gesteld van, een andere reden had om te weten, of in feite wist van de mogelijkheid hiervan, en (b) de maximale aansprakelijkheid van elke partij die voortvloeit uit of in verband staat met deze overeenkomst, elk product, de diensten die in het kader hiervan worden geleverd of enige Site zal het betaalde bedrag of te betalen bedrag door Klant aan Monster tijdens de looptijd hiervan niet overschrijden.

10. Diversen.
Met betrekking tot het gebruik of de levering van de Diensten stemt elke partij ermee in te voldoen aan alle geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot arbeid, werkgelegenheid en gegevensbescherming. Klant gaat ermee akkoord dat ook gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een sollicitant wordt verstrekt, niet wordt gebruikt in enige beslissing in verband met werkgelegenheid. Iedere partij bij deze Overeenkomst treedt op als onafhankelijk contractant en niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als een partnerschap, joint venture of enig soort van agentschapsovereenkomst tussen Monster en Klant of een van de werknemers van de Klant of diens agenten. Deze Overeenkomst, die kan worden uitgewerkt in aanvullingen, bevat het volledige begrip van de partijen met betrekking tot de transacties en zaken die hierbij worden overwogen, vervangt alle eerdere mededelingen, afspraken en overeenkomsten (mondeling of schriftelijk), evenals alle verkooporders of andere voorwaarden of inkoopvoorwaarden niet geleverd door Monster die in de loop der tijd zijn of kunnen worden ingediend door Klant, en kan niet worden gewijzigd of opgeheven, behalve schriftelijk en met instemming van beide partijen. Tenzij anders toegestaan in artikel 3, kan geen der partijen deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen door middel van fusie, verkoop van activa of aandelen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de niet-overdragende partij, behalve in het geval van Monster,
(i) in verband met een fusie, consolidatie, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel alle van zijn activa, of
(ii) aan een partij die het toezicht heeft over, onder toezicht staat van of onder gemeenschappelijke toezicht staat van Monster (elk een "Toegestane Overdracht"). Geen enkele partij heeft zich op enige vertegenwoordiging of garantie van enige andere partij gebaseerd die niet uitdrukkelijk vermeld staat in deze overeenkomst. Geen onvermogen of vertraging van de zijde van enige partij bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel waarin in deze overeenkomst voorziet, zal als verklaring van afstand daarvan gelden, noch zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening van of het uitblijven van uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel enige andere of verdere uitoefening daarvan beletten, noch de uitoefening van enig andere recht of rechtsmiddel krachtens deze overeenkomst. In het geval dat een van de bepalingen van deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit wordt aangemerkt als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar op enigerlei wijze, zal deze bepaling in die mate worden gescheiden van de overige bepalingen, welke geldig blijven in de ruimste zin zoals toegestaan door de wet. Deze Overeenkomst en eventuele geschillen tussen Klant en Monster met betrekking tot deze overeenkomst, worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Koninkrijk België en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven te Brussel. De prestaties van elke partij in het kader van deze overeenkomst zijn onderworpen aan overmacht. Alle hierna vermelde aankondigingen worden afgegeven via aangetekende post met ontvangstbewijs of nachtkoerier, naar de respectievelijke adressen die staan aangegeven in de Verkooporder, en wordt geacht te zijn afgegeven bij de daadwerkelijke bezorging daarvan. Geen van de voorwaarden in deze overeenkomst kunnen worden afgedwongen door enige persoon die hierin geen partij is.

PRODUCTVOORWAARDEN

1. MONSTER-VACATURES (MONSTER JOB POSTINGS)

Een vacature is een advertentie voor een vrijgekomen baan die wordt geplaatst op de Site/s die wordt(en) gespecificeerd op de Verkooporder (“VO”). Vacatures kunnen worden geplaatst met behulp van het plaatsingshulpmiddel van Monster (MOHR/MHX), de zogenaamde server alignment Business Gateway (BGW), of middelen van derden zoals aangegeven in de VO.

Vacatures zijn ofwel "Vactures voor vaste locaties" ofwel "Regiobrede vacatures". Deze laten de Klant toe om vacatures te plaatsen op de Sites (of delen daarvan) die specifiek staan aangegeven in de VO (i) met een duur die specifiek wordt aangegeven in de VO en (ii) op hetzij een bepaalde vaste locatie aangegeven in de VO, hetzij op enige locatie. Vacatures moeten worden geplaatst gedurende de Termijn, waarna zij allen vervallen. Elke vacature mag slechts één (1) functiebeschrijving op een locatie en een beroepscategorie bevatten, met maximaal drie beroepen en drie bedrijfstakken per categorie, behoudens dat voor Regiobrede vacatures Klant vacatures in meer dan een locatie per categorie mag plaatsen (zoals vermeld in de VO). Elke vacature die wordt geplaatst tijdens de Termijn is maximum actief gedurende de duur zoals uiteengezet in de VO, ook wanneer de geplande duur van deze vacature verder reikt dan het verstrijken van de Termijn.

Elke (1) reactivering van een verlopen vacature, (2) onderbreking of verlenging van enige vacature, (3) verandering in de Site (tenzij het gekochte vacatureproduct plaatsing op meerdere sites mogelijk maakt) of (4) verandering in de referentiecode van een vacature waar die vacature is geplaatst via BGW, vertegenwoordigt het gebruik van een extra vacature. Klant erkent dat vacatures op de Sites ook verschijnen in de zoekresultaten op andere websites.

Een vacature kan automatische elke 30 dagen worden ververst indien als zodanig aangegeven in de VO.

Klant gaat ermee akkoord dat alle vacatures die worden weergegeven op de Site betrekking hebben op specifieke bestaande vacatures en geen standaard of algemene functiebeschrijvingen zijn. Behalve zoals uiteengezet in de VO, stemt Klant ermee in om geen vacatures op enige Site te plaatsen die: (i) niet voldoen aan de van toepassing zijnde wet- of regelgeving; (ii) links bevatten naar een Site die concurreert met Monster; (iii) "verborgen", irrelevante of misleidende trefwoorden bevatten; (iv) enig piramidespel, "clublidmaatschap", distributieovereenkomst of agentuurovereenkomst voor een handelsvertegenwoordiger of andere zakelijke kans bevatten die een vooruit- of periodieke betaling vereisen, alleen commissiegeld betalen (behalve wanneer de vacature aangeeft dat alleen commissiegeld wordt betaald en duidelijk het te verkopen product of de te verkopen dienst beschrijft), of de werving van andere leden, onderdistributeurs of onderagenten vereisen; (v) enig logo of andere merken bevatten behalve het eigen, behoudens zoals toegestaan in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden; (vi) een hyperlink bevatten naar de eigen vacaturewebsite van Klant, of (vii) een hyperlink bevatten naar een website die materiaal bevat dat lasterlijk, beledigend of obsceen is of van een bedreigend van aard is, of die naar oordeel van Monster ergernis of ongemak of angst bij enige persoon veroorzaakt, met inbegrip van, zonder beperking, racistisch, seksistisch, intimiderend, bedreigend, discriminerend, vulgaire of beledigende materiaal, meningen of boodschappen.

Monster behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken enige niet-conforme vacature of vacatures op enige Site op elk gewenst moment te verwijderen die klant niet uitdrukkelijk heeft gekocht.

2. LOGO OP RESULTATEN VAN VACATUREZOEKOPDRACHTEN (JOB SEARCH RESULTS LOGO)

Logo op Resultaten van Vacaturezoekopdrachten (Job Search Results Logo) is een optie waarmee Klant zijn logo kan invoegen in een lijst met resultaten van alle vacaturezoekopdrachten.

3. ENKELVOUDIGE CV-LICENTIES (SINGLE SEAT CV LICENSES)

Een Cv-databaselicentie biedt Klant toegang tot de cv-database van Monster, die doorzoekbare cv's bevat van werkzoekenden ("Cv-database"). Een "Cv-databaselicentie” is een licentie voor een enkele, individuele gebruiker onder de directe controle van Klant ("Cv-gebruiker") voor toegang tot de Cv-database via een uniek wachtwoord voor de duur en de aard (dwz nationaal of lokaal) zoals beschreven in de Verkooporder. Elk Cv-bekijklicentie is onderworpen aan een redelijk gebruiksbeleid, waaronder een limiet van 20.000 keer de cv bekijken binnen enige 12 maanden (naar rato voor kortere licenties). Een ‘cv bekijken’ treedt op wanneer er op een cv wordt gereageerd naar aanleiding van een zoekactie naar een cv. Voorbeelden van een cv bekijken omvatten, zonder beperking, wanneer een Cv-gebruiker: (a) een cv opent, (b) de cv opent en afdrukt, (c) de cv opent en e-mailt, (d) de cv opent en deze aan een map toevoegt of (e) een cv aan een map toevoegt zonder een dergelijke cv te openen. Meerder cv’s bekijken vindt plaats wanneer een Cv-gebruiker dezelfde cv meerdere malen opent en sluit (Opmerking: een "bekeken"-icoon wordt dan weergegeven in de zoekresultaten van de cv om aan te geven dat een cv is bekeken door de Cv-gebruiker). Zodra een cv in een map is geplaatst, kan Klant de cv meerdere malen openen zonder dat dit als meerdere keren ‘cv bekijken’ wordt aangemerkt.

Klant stemt ermee in Monster onmiddellijk na het vertrek van iedere persoon aan wie een wachtwoord is verstrekt, op de hoogte te stellen, en Monster behoudt zich het recht voor om dit wachtwoord te verwijderen en een vervangend wachtwoord te verstrekken na kennisgeving aan Klant. Monster behoudt zich het recht periodiek uitgegeven wachtwoorden te wijzigen na kennisgeving aan Klant. Als extra gebruikers (andere dan de genoemde licentiehouders voor de Cv-database) de Cv-database benaderen, dan wordt dergelijk delen gezien als een schending van deze Overeenkomst.

Klant gaat ermee akkoord dat hij de Cv-database gebruikt om te zoeken naar kandidaten voor specifieke banen met bijpassende profielen en ze niet aanbiedt aan enige andere diensten. De Cv-databaselicentie mag ook niet worden gebruikt om in het algemeen kandidaten te vinden of contact op te nemen met werkzoekenden of eigenaren van cv’s met betrekking tot enige zakelijke kansen gebaseerd op thuiswerken, zakelijke kansen gebaseerd op commissie of franchisemogelijkheden.

4. CARRIÈRERECLAMENETWERK

Een “CAN Ad Campaign” is een reclamecampagne gemaakt op basis van een vacature (een "CAN Ad") gespecificeerd door Klant en aangemaakt door een geautomatiseerd proces dat door Monster naar eigen goeddunken wordt bepaald. De geplande looptijd van elke CAN-advertentiecampagne wordt uiteengezet in de Verkooporder (de "Looptijd"), gedurende welke tijd de CAN-advertentie kan worden geplaatst op (i) eender welke inhoud of eigendom door Monster ("Monster-eigendom") en/of (ii) alle andere inhoud of eigendom geleverd door een derde partij (elk een "CAN-partner") waarop Monster advertenties plaatst ("CAN-partnereigendom"), welke plaatsing en positionering uitsluitend worden bepaald door het doelgroepalgoritme van Monster. Klant machtigt en keurt alle dergelijke plaatsingen goed. Monster garandeert dat CAN-advertenties niet, voor zover zij weet, geassocieerd worden met of weergegeven op dezelfde pagina als enige verdachte of illegale inhoud. Monster of een CAN-partner kan enige CAN-advertentie verwijderen of enige CAN-advertentiecampagne opheffen die een bepaling van deze overeenkomst schendt, of in strijd is met de gebruiksvoorwaarden van enige Site of CAN-partner. Alle CAN-advertenties lopen af op hetzelfde moment als de desbetreffende vacature. Voor zover toegestaan door de wet, wijst Monster alle garanties af ten aanzien van positionering, niveau, kwaliteit of timing van: (i) de kosten per klik, (ii) doorklikaantallen, (iii) het gebruik van statistieken, (iv) de beschikbaarheid en/of levering van alle vertoningen op enig Monster- of CAN-partnereigendom of onderdeel daarvan; (v) klikken; (vi) conversies of andere resultaten voor enige CAN-advertentie, (vii) de juistheid van CAN-partnergegevens (bijvoorbeeld bereik, de grootte van de doelgroep, demografische of andere vermeende kenmerken van het publiek), en (viii) de nabijheid of de plaatsing van CAN-advertenties. Hoewel Monster redelijke inspanningen zal doen om te voldoen aan het verzoek van Klant, garandeert zij de datum of data van het inbrengen van de advertentie(s) niet en garandeert zij evenmin dat de advertentie(s) niet worden getoond na de vermelde einddatum.

Klant zal alle materialen voor de CAN-advertentie aanleveren in overeenstemming met de geldende wetten en het geldende beleid van Monster in de loop der tijd Alle inhoud van CAN-advertenties is onderworpen aan de goedkeuring van Monster, en Monster behoudt zich het recht om op elk gewenst moment naar eigen goeddunken enige CAN-advertentie, plaatsreservering, URL-koppeling of bestemming van een positie te weigeren of te verwijderen. Monster verplicht zich niet om de inhoud van enige CAN-advertentie te bekijken en enige dergelijke controle of goedkeuring moet niet worden beschouwd als een aanvaarding door Monster dat een dergelijke CAN-advertentie in overeenstemming is met deze bepalingen, noch is er sprake van een verklaring van afstand van de rechten van Monster in het kader hiervan. Monster aanvaardt geen CAN-advertentie die pop-ups genereert of leidt tot een niet door de gebruiker gestarte download

Als Monster er niet in slaagt een CAN-advertentie te publiceren conform de Verkooporder (of in het geval van enige andere fout, technisch of anderszins, waardoor een dergelijke advertentie niet verschijnt, zoals bepaald in een dergelijke Verkooporder), is de enige aansprakelijkheid van Monster jegens klant beperkt tot, naar keuze van Klant, een terugbetaling van het CAN-advertentiedeel van de vergoeding die daarop betrekking heeft, of herplaatsing van de CAN-advertentie op een vergelijkbare positie. Elke CAN-advertentie die niet wordt gelanceerd tijdens de duur zoals vermeld in de Verkooporder, vervalt aan het einde van een dergelijke Productduur.